Ochrona środowiska

PEUiM Sp. z o.o., prowadząc działalność gospodarczą, w sprawach dotyczących ochrony środowiska działa zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony środowiska’’ z późniejszymi zmianami Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 tekst ujednolicony, oraz zgodnie z Ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, tekst ujednolicony z dnia 1 września 2011 roku.

Firma posiada aktualne zezwolenia na:

  • wytwarzanie odpadów, które powstają w trakcie prowadzenia działalności  gospodarczej,  
  • emisję gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z instalacji  technologicznych.

Znaczącym aspektem środowiskowym związanym z prowadzeniem działalności budowlanej są odpady. Te, które powstają w wyniku prac prowadzonych przez PEUIM,  są składowane i przechowywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

PEUiM prowadzi także ewidencję odpadów. Są one przekazywane do utylizacji firmom, które posiadają odpowiednie zezwolenia na odbiór, transport i odzysk odpadów. Na każdą ilość przekazanych odpadów firma odbierająca wystawia tzw. kartę przekazania odpadów. Karty te są przechowywane w firmie i stanowią podstawę do sporządzenia odpowiednich sprawozdań, jak również pozostają do wglądu w przypadku zewnętrznych kontroli.