Przebudowa ulicy Generała St. Maczka w Białymstoku

Data: listopad 2009 r. Data końcowa: wrzesień 2011r. Wartość: 158,1 mln zł

Projekt zakładał przebudowę ul. Gen. Maczka w Białymstoku będącej odcinkiem dróg krajowych nr 8 i 65 biegnących w granicach miasta. Ul. Gen. Maczka jest jednym z elementów budowy miejskiej trasy ruchu przyśpieszonego (tzw. Trasy Generalskiej). Ideą powstania obwodnicy jest umożliwienie szybszego, bezpieczniejszego i nieuciążliwego dla środowiska oraz mieszkańców ruchu tranzytowego w granicach Białegostoku. Przebudowana ul. Gen. St. Maczka posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz chodniki i ścieżkę rowerową. Dodatkowo dla zapewnienia prawidłowej dostępności przyległych posesji wybudowano po obu stronach ulicy drogi zbiorcze. Roboty budowlano-montażowe, wykonane w ramach niniejszego projektu, obejmowały w szczególności: budowę nowej nawierzchni ulicy dostosowanej do parametrów ruchu przyśpieszonego, budowę nowej jezdni ulicy, budowę nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, budowę nawierzchni dróg zbiorczych, budowę zatok i wiat autobusowych, budowę mostu nad rz. Białą, budowę nowej oraz przebudowę infrastruktury podziemnej tj. kanału deszczowego, kanału sanitarnego, wodociągu, gazociągu, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budowę oświetlenia ulicy, budowę sygnalizacji świetlnej.
W ramach przebudowy powstały nowe węzły komunikacyjne: most nad rzeką Białą dla drugiej jezdni ul. Gen. St. Maczka, trzy wiadukty: w ciągu ulic Lodowa - Oliwkowa oraz nad torami PKP relacji Białystok – Kuźnica Białostocka, dwie estakady: nad ul. Świętokrzyską (obecny wlot ul. Dziesięciny) oraz nad Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.